Mikrofinance
Jednou z příčin neustále se zvyšujícího počtu osob ohrožených sociálním vyloučením je nedostatek vhodných dílčích struktur, včetně finančních, zaměřených na podporu a rozvoj drobného podnikání a tím tvorbu a udržení pracovních míst, především v ohrožených regionech a opomíjených oborech podnikání. Tím je značně ztížena možnost vzniku nových pracovních pozic vhodných především pro uplatnění osob ohrožených na trhu práce. Problematika je dosud nejčastěji řešena prostřednictvím sociálních dávek, podpor v nezaměstnanosti, refundací mzdových nákladů, dotací, darů apod.

Společnost OCCASIO o.p.s. k řešení tohoto problému přispěla vytvořením modelu mikrofinancování sociálního sektoru a drobného podnikání.

Mikrofinancování je zaměřeno na efektivní pomoc organizacím působícím v rámci tzv. sociální ekonomiky - sociálním podnikům a mikropodnikatelům podnikajícím se sociálním přesahem a zaměstnávajícím osoby ohrožené na pracovním trhu - v přístupu k rozvojovému či provoznímu financování. Pilotní projekt mikrofinancování „Šance pro rozvoj“ nastavil a zavedl jasná a etická pravidla nebankovního financování, která propojují potenciální zaměstnavatele se zdroji filantropického návratného kapitálu a vytvářejí tak uzavřený systém, v němž dostupný kapitál koluje mezi úspěšnými zástupci zaměstnavatelů a filantropy, poskytovateli kapitálu.

Na pilotní projekt „Šance pro rozvoj“ přímo navazuje projekt „Šance pro rozvoj II“, jehož cílem je zpřístupnit, prostřednictvím vytvořeného modelu mikrofinancování, možnosti rozvojového financování maximálnímu počtu organizací ze sektoru sociální ekonomiky s chutí a plány vlastního rozvoje.

Součástí projektu je i podpora účastníků projektu formou mentoringu především v oblasti finančního řízení a efektivního využití finančních zdrojů.

Rozvojové projekty a organizace financované v průběhu projektu vytvoří pracovní místa pro 30 osob znevýhodněných na trhu práce.


Projekt „Šance pro rozvoj II“ (reg. č. CZ.03.3.X/0.0/0.0/15_024/0003890), financovaný z prostředků ESF, je realizován v období 1.2.2017 – 28.2.2019.

Pilotní projekt „Šance pro rozvoj“ (reg. č. CZ.1.04/3.1.02/D7.00005), financovaný z prostředků ESF, byl realizován v období 1.12.2014 – 30.11.2015.Zde si můžete stáhnout materiál: MikroFin etické financování rozvoje sociální ekonomiky